Ubezpieczenie Zdrowotne Na Wyjazd Zagraniczny
By Ubez Follow | Public

W ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków maksymalna suma ubezpieczenia dla kl wypłacana jest w przypadku 100% - owego uszczerbku na zdrowiu, a w razie częściowego uszczerbku, taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku.

Przedmiotem ubezpieczenia Car Assistance jest organizacja i pokrycie kosztów związanych z udzieleniem przez Towarzystwo za pośrednictwem Centrum Pomocy świadczeń assistance na rzecz Ubezpieczonych w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego w czasie trwania odpowiedzialności Towarzystwa PZU w zakresie określonym w niniejszym Rozdziale.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia, będące następstwem zdarzenia charakterze losowym i niepewnym, które wystąpiło nagle, nieprzewidzianie i niezależnie od woli Ubezpieczającego i zaistniało w miejscu i okresie ubezpieczenia oraz nie zostało wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej w OWU.


1 Follower
Comments